Programi

Dječji vrtić Tamaris kao ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi organizira i provodi aktivnosti vezane za promišljanje, osmišljavanje, planiranje, pripremanje i implementaciju sadržaja odgoja i obrazovanja, u skladu sa njihovim razvojnim, socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama, a na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnog pedagoškog standarda i Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja je doprinositi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života osmišljenim pedagoškim djelovanjem stručnih djelatnika na stvaranje optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece.

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

  • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
  • poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
  • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje
  • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
  • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece ( poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove )
  • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi;

Programska orijentacija našeg vrtića:

1. Redoviti programi njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece
predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima:
a) cjelodnevni i ( 10-satni ) program
b) poludnevni ( 5,5- satni ) program

2. Posebni programi:
a) Integrirani program ranog učenja engleskog jezika
- Program ranog učenja stranog jezika je integriran u redoviti 10-satni program Namijenjen je djeci od 4. do 7. godine života. Specifičnost programa je što djeca uz redoviti odgojno obrazovni proces na hrvatskom jeziku, upoznaju još jedan - strani jezik. Posebno se planiraju i izvode aktivnosti u kojima djeca usvajaju elemente stranog jezika. Velika prednost ovako integriranog programa je mogućnost korištenja svakodnevnih životnih situacija i poticaja za učenje jezika (situacijskog učenja).

b) Ekološki program
-dječji vrtić Tamaris posjeduje status međunarodne eko škole u Republici Hrvatskoj
-kontinuirano djelovanje na odgoj i obrazovanje za okoliš u predškolskoj dobi
promičemo kao trajnu vrijednost i način življenja.
-ciljevi eko programa : uvrstiti eko sadržaje u odgojno-obrazovni rad, usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige za okoliš i očuvanje okoliša i razviti vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama

c) Sigurnosno zaštitni program:
-namjena Sigurnosno- zaštitnog programa je pojasniti i osvijestiti uloge svih djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću u osiguravanje sigurnog okruženja za rast i razvoj djece. --ciljevi sigurnosno- zaštitnih i preventivnih programa su zaštita sigurnosti i zdravlja djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika, osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje te afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava i humane vrijednosti. Sigurnost djece kao profesionalna obveza zaposlenika regulira se funkcionalnim mjerama sigurnosti usklađenih sa zakonskom regulativom, posebnostima Ustanove i programskim okvirom.

d) Preventivni programi:
- preventivni programi u predškolskoj dobi ne ograničavaju se samo na razini odgojno-obrazovne djelatnosti u predškolskoj ustanovi, već se konceptualnim modelom programa prevencije ostvaruje sustavni pristup svih čimbenika odgovornih za odgojno-obrazovno djelovanje: obitelj, predškolska ustanova, uža i šira društvena zajednica, mediji, itd. Kvalitetno utemeljen program predškolske prevencije integriran je i uklopljen u svakodnevni kontekst odgojno-obrazovnog rada te obuhvaća cjelokupni razvoj djeteta. Preventivnim programom nastoje se pojačati zaštitni, a prevenirati rizični čimbenici. Programi su usmjereni jačanju obiteljskih veza i odnosa, razvijanju roditeljskih umijeća vježbanjem vještina roditeljske podrške djetetu, komunikacije između djeteta i roditelja, razvoju socijalnih vještina kod djece, posebno suradnje i uvažavanja drugih te preveniranju neprihvatljivih oblika ponašanja. Pozitivni komunikacijski procesi koji se odvijaju između djece i roditelja, djece i odgojitelja te roditelja i odgojitelja stvaraju pogodno ozračje za provedbu programa prevencije u predškolskoj dobi.

e) Integrirani sportski program

3. Program javnih potreba:

Program predškole:
-od 1. listopada 2014. godine sva djeca moraju u godini prije upisa u osnovnu školu pohađati predškolski program. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, prema kojem je predškolski odgoj postao obvezan i za djecu koja nisu upisana u redovne programe dječjih vrtića. Kako je određeno novim Pravilnikom ministarstva, program se provodi u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja i traje ukupno 250 sati godišnje. Kroz predškolu djecu se socijalizira u skupini vršnjaka te ih se priprema za ispunjavanje školskih obveza. - ciljevi su poticanje cjelovitog razvoja djeteta i pripadnosti okruženju; osigurati djetetu u godini prije polaska u školu okružje u kojem će ono najviše moći razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike, koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u osnovnoj školi očekuje. Zadaci su prilagođeni potrebama i interesu djece.

4. Kraći programi:

a) Igraonica ranog učenja engleskog jezika
- provodi se u skladu s ciljevima Programa ranog učenja engleskog jezika.

Rano učenje stranih jezika općenito je korisno započeti u što ranijoj dobi. Naime, u predškolskoj dobi djeca lakše usvajaju intonaciju, ritam i naglasak stranog jezika, a učenje stranog jezika povoljno utječe na stimulaciju mozga, razvoj govornih i perceptivnih sposobnosti. U ovoj igraonici djeca će se upoznati s osnovnim pojmovima na engleskom jeziku, engleskom abecedom i brojkama, pojmovima počevši od sebe, dijelova tijela, svoje obitelji, zajednice, blagdana, godišnjih doba, boja i sl., a djeca koja već ova znanja imaju, nadograđuju ih na slijedećim stupnjevima, uče složenije pojmove i rečenice, prostorne odnose, oblike.

b) Likovno- dramska igraonica
-  djeci nudi obogaćivanje likovnog iskustva, kao i osjećaja za priču i scenski nastup. Likovna radionice ima za cilj razvijanje likovnih sposobnosti u djeteta kako bi se potakao razvoj i nekih općih sposobnosti koje su od vitalnog značenja za cjelokupni razvoj djeteta: grafomotoričke sposobnosti, sposobnost predočavanja i zamišljanja, sposobnost izražavanja i stvaranje pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima...dok kroz program dramske igraonice razvija se sposobnosti kreativnog mišljenja i izražavanja. Rad u dramskoj igraonici odvija se kroz igru, ples, likovni izričaj, vježbe improvizacije, pričanje priča i njihovu dramatizaciju. Time sekod djece razvija glas, govor i govorna izražajnost, koncentracija, pamćenje, zajedništvo i mašta.
-
c) Sportska igraonica
- - potreba za sistematskim i kvalitetnim provođenjem tjelesne aktivnosti od najranijih dana proizlazi iz činjenice da motorički razvoj uvelike utječe na cjelokupni razvoj djece predškolske dobi. Bavljenje kineziološkim aktivnostima glavni je pokretač za očuvanje zdravlja, osobito u dječjoj i mladenačkoj dobi.
-ciljevi programa su: doprinos i poticaj jačanju zdravlja, tjelesnom razvoju te razvoju funkcionalnih i motoričkih sposobnosti djeteta; razvoj motoričkih vještina i usvajanje osnovnih tehnika sportskih disciplina (atletika, sportska gimnastika, ritmička gimnastika, košarka, odbojka, nogomet, rukomet...), razvoj higijenskih i kulturnih navika te ljubavi prema sportu općenito

Svi programi se obogaćuju:
 kulturno-umjetničkim sadržajima,
 posjetima
 izletima
 svečanostima i slavljima

d) Glazbena radionica

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)
Više u ovoj kategoriji: « Kontakt O vrtiću »

Please publish modules in offcanvas position.