Gore

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), te članka 51.
točke 4. Statuta Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Tamaris“ Vodice na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017. godine donosi

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I.OPĆE ODREDBE

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja
proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi
stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, usluga i radova, procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a za nabavu roba i usluga, te do
500.000,00 kn bez PDV-a za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna
nabava), za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, ne postoji obveza
provedbe postupaka javne nabave.

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i
druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose
na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

Dječji vrtić „Tamaris“ (dalje: Naručitelj) obvezuje se prilikom provođenja i ugovaranja nabava, u
odnosu na gospodarske subjekte poštivati načela javne nabave: načelo slobode
kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana, načelo slobode pružanja usluga
te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo
jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja,
načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Prilikom definiranja predmeta nabave odgovorna osoba Naručitelja dužna je postupati u duhu dobrog
gospodarstvenika sukladno načelu „najbolja vrijednost za uloženi novac“. U tom
smislu ne smije se dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene
Zakona o javnoj nabavi ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti
nabave.

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

III. PLAN NABAVE

Upravno vijeće ustanove donosi Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.

Plan nabave je akt u kojem se navodi popis potreba za nabavom Naručitelja u tekućoj
poslovnoj godini.

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni Naručitelj obvezan je objaviti na
internetskim stranicama.

U Planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća
od 20.000,00 kuna.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave, temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na
dodanu vrijednost (PDV).

Postupak jednostavne nabave se pokreće pod uvjetom da su planirana i osigurana
financijska sredstva za predmet nabave, te da je procijenjena vrijednost (bez
PDV-a) jednaka ili veća od 20.000,00 kuna obuhvaćena Planom nabave za
proračunsku godinu.

IV. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pripremu, pokretanje i provedbu postupaka jednostavne nabave provode predstavnici
Naručitelja: ravnatelj/ica, pedagog, viša medicinska sestra, tajnik, te mogu
sudjelovati i drugi zaposlenici vrtića ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Pored predstavnika naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje
i /ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom nabave.

U pripremi i provedbi postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 20.000,00 kuna moraju sudjelovati najmanje tri (3)
predstavnika, koje imenuje ravnateljica internom odlukom za pojedini predmet
nabave.

V. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD
20.000,00 KUNA (bez Pdv-a)

Postupak nabave robe, usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna bez Pdv-a, pokreće se zahtjevom za
nabavu kojeg podnose predstavnici Naručitelja, a provodi ravnatelj/ica
izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim
subjektom po vlastitom izboru, temeljem zaprimljene ponude na temelju
prethodnog ispitivanja tržišta.

Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz specifikaciju
jedinica mjere, količina, jediničnih cijena (bez Pdv-a), roku i mjestu
isporuke, načinu i roku plaćanja, isporučitelju gospodarskom subjektu – dobavljaču,
te potpis i pečat odgovorne osobe.

Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora,
predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o
obveznim odnosima.

Ravnatelj/ica izdaje i potpisuje narudžbenicu i/ili ugovor, te vodi njihovu evidenciju.

VI. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA
ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA, A MANJA OD 50.000,00 KUNA (bez Pdv-a)

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna, a manje od 50.000,00 kuna bez
Pdv-a, započinje ravnatelj/ica donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne
nabave, koja obavezno sadrži:

- naziv predmeta nabave,

- procijenjenu vrijednost nabave,

- podatke o osobama koje provode postupak,

te ostale bitne podatke ovisno o pojedinom predmetu nabave.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti navedene u stavku 1. ovoga članka, naručitelj
provodi slanjem Poziva na dostavu ponude na najmanje tri (3) gospodarska
subjekta po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponude slanjem na adresu gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.), a
mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik,
procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve
koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude i način
dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 dana od dana upućivanja Poziva na dostavu ponude.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima
Naručitelja.

Postupak nabave roba, radova i usluga priprema i provodi Povjerenstvo za jednostavnu nabavu, koje
imenuje Ravnatelj/ica.

Povjerenstvo priprema postupke jednostavne nabave, dogovara se oko uvjeta vezanih za predmet nabave,
potrebnog sadržaja dokumentacije, uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih
specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu
nabavu, zatim priprema i dostavlja Poziv na dostavu ponude, zaprima i otvara
ponude, pregledava ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu
ponude, te izrađuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

Nakon provedenog postupka, na temelju Zapisnika izrađuje se Odluka o odabiru ponuditelja koju
potpisuje Ravnatelj/ica.

Rok za odluku o prihvaćanju ponude ne smije biti duži od 10 dana, a teče od zadnjeg dana roka za dostavu
ponuda.

Obavijest o rezultatima predmetne nabave o odabiru ili ne odabiru ponude, naručitelj je obvezan bez
odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

Nakon odabira najpovoljnije ponude, pristupa se izdavanju narudžbenice i/ili sklapanju
ugovora sa odabranim gospodarskim subjektom.

Narudžbenicu i/ili ugovor potpisuje ravnatelj/ica.

Iznimno za pojedine predmete nabave, poziv na dostavu ponude može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu, po odluci
Naručitelja u slijedećim slučajevima:

- kada zbog tehničkih ili umjetničkih
razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može
izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,

- za nabavu javnobilježničkih usluga,
odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga vještaka,
konzervatorskih usluga, hotelskih i restoranskih usluga, usluga cateringa,
konzultantskih usluga,

- kada je to potrebno zbog obavljanja
usluga ili radova na dovršavanju započetih, a povezanih funkcionalnih ili
prostornih cjelina te

- kod provedbe nabave koja zahtjeva
žurnost izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti (npr.
saniranje štete od vremenskih nepogoda, viša sila i drugi slučajevi iznimne
žurnosti).

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

VII. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA
ILI VEĆA OD 50.000,00 KUNA, A MANJA OD 200.000,00 KUNA, ODNOSNO 500.000,00 KUNA
(bez Pdv-a)

Postupak jednostavne
nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna do
200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za radove
bez Pdv-a, započinje zahtjevom za pokretanje nabave od strane ravnatelja/ice,
na temelju kojeg Upravno vijeće ustanove donosi Odluku o početku postupka
jednostavne nabave.

Odluka
o početku postupka jednostavne nabave se obvezno sastoji od:

- naziva predmeta nabave,

- rednog broja predmeta nabave u Planu
nabave,

- procijenjene vrijednosti nabave,

- ostalih bitnih podataka ovisno o
pojedinom predmetu nabave.

Kod postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 50.000,00 kuna, a manje od 200.000,00
kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za radove, provodi se
objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Naručitelja.

Istodobno sa objavom Poziva na dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama Naručitelj može i
poslati Poziv na dostavu ponude na adrese gospodarskih subjekata po vlastitom
izboru.

Poziv mora biti dostupan na web stranicama Naručitelja najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 dana od dana upućivanja, odnosno objavljivanja Poziva
na dostavu ponuda.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima
Naručitelja.

Postupak nabave roba, radova i usluga priprema i provodi Povjerenstvo za jednostavnu nabavu, koje
imenuje Ravnatelj/ica.

Ukoliko je potrebno, s obzirom na predmet nabave, a sukladno internoj odluci o imenovanju Naručitelja,
u postupku uz zaposlenike Naručitelja, mogu sudjelovati i neovisne stručne
osobe koje nisu Naručiteljevi zaposlenici.

Povjerenstvo priprema postupke jednostavne nabave, dogovara se oko uvjeta vezanih za predmet nabave,
potrebnog sadržaja dokumentacije, uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih
specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu
nabavu, zatim priprema i dostavlja Poziv na dostavu ponude, zaprima i otvara
ponude, pregledava ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu
ponude, te izrađuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

Nakon provedenog postupka, na temelju Zapisnika izrađuje se Odluka o odabiru ponuditelja koju
potpisuje Ravnatelj/ica.

Rok za odluku o prihvaćanju ponude ne smije biti duži od 10 dana, a teče od zadnjeg dana roka za dostavu
ponuda.

Obavijest o rezultatima predmetne nabave o odabiru ili ne odabiru ponude, naručitelj je obvezan bez
odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

Nakon odabira najpovoljnije ponude, pristupa se sklapanju ugovora sa odabranim gospodarskim
subjektom.

Ugovor potpisuje ravnatelj/ica.

Iznimno za pojedine predmete nabave, poziv na dostavu ponude može se uputiti najmanje jednom (1)
gospodarskom subjektu i objavljuje se na web stranici Naručitelja, po odluci
Naručitelja u slijedećim slučajevima:

- kada zbog tehničkih ili umjetničkih
razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može
izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,

- za nabavu javnobilježničkih usluga,
odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga vještaka,
konzervatorskih usluga, hotelskih i restoranskih usluga, usluga cateringa,
konzultantskih usluga,

- kada je to potrebno zbog obavljanja
usluga ili radova na dovršavanju započetih, a povezanih funkcionalnih ili
prostornih cjelina te

- kod provedbe nabave koja zahtjeva
žurnost izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti (npr.
saniranje štete od vremenskih nepogoda, viša sila i drugi slučajevi iznimne
žurnosti).

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

VIII. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna bez Pdv-a, ovisno o
predmetu nabave Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponuda odrediti razloge
isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja, u kojem slučaju se svi dokumenti
mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici, kojim se smatra i neovjereni ispis
elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u dostavljenim dokumentima, Naručitelj može radi
provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku
dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata, i/ili obratiti se
izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Za postupke jednostavne
nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna bez Pdv-a
Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponude od gospodarskih subjekata tražiti
jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, te jamstvo o osiguranju za pokriće
odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s
obavljanjem određene djelatnosti.

IX. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Postupak otvaranja dostavljenih ponuda obavlja se kod svih postupaka jednostavne nabave jednake
ili veće vrijednosti od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna za nabavu
roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna bez Pdv-a za radove.

Kod postupaka jednostavne nabave iz stavka 1. ovoga članka najmanje tri (3) predstavnika
Povjerenstva za jednostavnu nabavu otvaraju ponude u roku, pregledavaju i
ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponude, te o tome sastavljaju zapisnik.

Otvaranje ponuda u postupcima jednostavne nabave nije javno.

Računska ispravnost ponude mora se provjeriti.

Ukoliko se utvrdi računska pogreška Naručitelj će ispraviti računske pogreške koje otkrije i o
tome odmah obavijestiti Ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od
ponuditelja zatražiti da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi
prihvaćanje ispravka računske pogreške.

Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.

X. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je:

a) najniža cijena, ili

b) ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti
i različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, npr. kriterij kvalitete,
tehničke vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, ekološke osobine,
operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok
izvršenja i dr., te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

XI. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Kod postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna
bez Pdv-a, Naručitelj na osnovi Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
donosi Odluku o odabiru ponuditelja najpovoljnije ponude koja se temelji na
uvjetima i kriteriju za odabir ponude navedenih u Pozivu na dostavu ponude.

Odluka o odabiru ponuditelja sadrži najmanje slijedeće podatke:

- podatke o Naručitelju,

- predmet nabave za koje se donosi odluka o odabiru,

- naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,

- datum donošenja i potpis odgovorne osobe Naručitelja.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda, Naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

Nakon što je odluka o odabiru donesena i dostavljena ponuditeljima, naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja radi sklapanja ugovora.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ugovora, Naručitelj će pozvati sljedećeg po redu ponuditelja ili odustati od sklapanja ugovora ako su za to ostvareni razlozi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti jednostavnu nabavu procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna bez Pdv-a, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda i/ili
ne odabrati ponuditelja bez posebnog pisanog obrazloženja.

Na Odluku o odabiru ponuditelja ili o poništenju postupka nije dopuštena žalba.

Rok za Odluku o odabiru ponuditelja ili Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave ne smije biti
duži od 10 dana, a teče od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Rok za dostavu obavijesti o rezultatima predmetne nabave ne smije biti duži od 30 dana od
isteka roka za dostavu ponuda.

Ugovor o jednostavnoj nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenim u Pozivu za dostavu ponuda i
odabranom ponudom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ravnateljica je odgovorna za praćenje realizacije ugovorne nabave i evidentiranje jednostavne
nabave za potrebe izrade godišnjih izvješća, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Sva pripadajuća dokumentacija koja se odnosi na jednostavne nabave procijenjene vrijednosti od
20.000,00 do 200.000,00 kuna, odnosno do 500.000,00 kuna bez PDV-a, obvezno se
čuva najmanje 2 (dvije) godine od završetka postupka jednostavne nabave.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o bagatelnoj nabavi, broj 11/2014 od 19. veljače 2014. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na
snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg
vrtića „Tamaris“ Vodice.

Klasa:406-01/17-01/01

Ur.broj:2182/1-12/5-02-17-1

U Vodicama, 16. ožujka 2017. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice

Predsjednik

Krešimir Bulat

 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.